سل کانتر | شمارشگر سلول

دستگاه سل کانتر در واقع اندازه گیری پارامتر های کمی خون از جمله گلبول قرمز ، گلبول سفید ، پلاکت ها ، هموگلوبین و .. را انجام میدهد.
سل کانتر به 3 بخش هیدرولیک ، پنوماتیکو الکترونی تقسیم میشود.
1- هیدرولیک :
این بخش وظیفه برداشت نمونه و تخلیه آن سپس رقیق سازی و مخلوط کردن و در نهایت افزایش لیز کننده را دارد.
2- پنوماتیک:
این بخش ایچاد و خلاء و فشار میکند جهت ثابت نگه داشتن و کنترل محلول ها و نمونه های بخش هیدرولیک
3- الکترونی:
این بخش توسط یک میکرو پروسسور کنترل میشود ، در واقع کنترل سیگنالها ، محاسبه و انتقال نتایج به چاپگر ، ترسیم گراف ، کنترل زمان اندازه گیری، انجام کالیبراسیون و در نهایت ذخیره و بازیابی نتایج از جمله وظایف این قسمت میباشد.


محلول های مورد نیاز:
ایزوترون: جهت رقیق کردن خون برای رسانایی بیشتر
لیز کننده : برای ایز بین بردن غشای گلبول های سفید
محلول شستشو: برای شستن تیوب ، کاپیلاری و مرطوب نگه داشتن محیط
محلول شستشو آنزیماتیک: محلولی آنزیمی است که برای بهتر شستن تیوب ها و کاپیلاری استفاده میشود و حتماً باید روزانه از آن استفاده کرد.
محلول پاک کننده: جهت پاک کردن لخته خون ها استفاده میشود و باید به مدت 15 دقیقه در دستگاه بماند.
محلول کالیبراتور: این محلول ، محصولی خونی با مشخصه های استاندارد است که به صورت تجاری به فروش میرسد.
محلول کنترل: این محلول ، محصولی خونی با مشخصه های استاندارد شامل LOW , Normal , High به صورت تجاری به فروش میرسد.
شمارش سلول های خونی:
لوله اندازه گیری لوله ای است که دو سر آن دو  سنسور در فواصل مشخص  قرار دارد تا به میزان مشخص و ثابتی نمونه وارد آن میشود.
گلبول های سفید و قرمز ، پلاکت ها بر اساس تغییرات الکتریکی بین دو سنسور شمارش مشوند و همچنین یک سیستم فتومتریک برای شمارش هموگلوبین ها به کار میرود.
خون به صورت مکش وارد دستگاه میشود و وارد لوله اندازه گیری جهت شمارش میشود و محلول از سنسور بالا عبور میکند و این به معنای شروع سیکل شمارش است و از سنسور پایین خارج میشود که خاتمه آن را بیان میکند بنابر این اگر لخته خون در محلول وجود داشته باشد محلول از فیلتر سنسور عبور نمیکند و دستگاه خطا اعلام میکند.
برای شمارش سلول های مختلف محلول ها به نسبت های مختلف اضافه میشوند به این صورت که تمامی نمونه با محلول رقیق کننده رقیق میشود و محلول به دو قسمت تقسیم میشود قسمتی دوباره رقیق میشود برای شمارش گلبولهای قرمز و پلاکت ها و بخش دیگر پس از رقیق سازی محلول لیز کننده  جهت شمارش گلبول های سفید و هموگلوبین ها اضافه میشود.

توسط : Admin | تاریخ : 1396/09/25 | نظرات