ترمال سایکلر PCR مدل Veriti کمپانی ABI

به‌ عقيده‌ بيولوژيستها PCRوسيله‌اي‌ است‌ كه‌ سوزني‌ را در كوهي‌ از كاه‌ پيدا مي‌كند.PCR از نظر اصولي‌ عملي‌ تشابه‌ زيادي‌ به‌ همانند سازي DNA  دارد و در واقع‌ برگرفته‌ از آن‌ است‌بطوركلي‌ دو فرق‌ بين PCR  و همانندسازي‌ وجود دارد: همانند سازي‌ در بدن‌ در دماي   37با آنزيم‌  DNA پلي‌ مراز و آنزيمهاي‌ ديگر صورت‌ مي‌گيرد در PCRبه‌ علت‌ نياز به‌ درجه‌ حرارت‌ بالا جهت ‌واسرشت‌ شدن‌ از آنزيم‌ مقاوم‌ به‌ حرارت‌ همانند  Taqاستفاده‌ مي‌شود و به‌ جاي‌ ساير آنزيمها ازتغييرات‌ درجه‌ حرارت‌ استفاده‌ مي‌شود. در عمل PCR  بايد از تكثير آلوده‌كننده‌هايي‌ مانندDNA هاي‌ تكثير شده‌ در آزمايشهاي‌ قبل جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آيد. منابع‌ زيادي‌ براي‌ آلودگي PCR  وجود دارد.

این مدل از PCR دارای  سیستم پلیت بلاک با قابلیت جدید برای حذف اختلاف دمایی در کناره های سیستم، قابلیت پذیرش میکروتیوپ 0.2ml، قابلیت اجرای سریع واکنشها در کمتر از 40 دقیقه، دارای صفحه لمسی ، قابلیت ذخیره  800پروتکل  و دارای 96 خانه در انجام 40 سیکل میباشد.ترمال سایکلر PCR مدل T100 ساخت کمپانی BIO-RAD
این مدل از PCR دارای قابلیت کنترل دمایی داخلی تیوپ، دارای سیستم گرادیانت دمایی با محدوده دمایی 99-30 درجه سانتی گراد، دارای سیستم کنترل دما well به well
میباشد.