خرید و فروش SDIمترSDIمتر|قیمت SDI متر

کلیه ذرات معلق و نا محلول در آب بزرگتر از 0.45 میکرون , با این شاخص اندازه گیری می شود. در این روش حتی ذراتی که ایجاد کدورت نمی کنند نیز اندازه گیری می شود. بهترین عدد SDI برای ورود به ممبرانها دستگاه اسمز معکوس , (بر اساس پیشنهاد سازندگان مختلف ممبران) کوچکتر از 3 است. در صورتیکه SDI آب ورودی به ممبران بزرگتر از 5 باشد , در کمتر از چند هفته ممبرانها با گرفتگی شدید و کاهش تولید مواجه می شوند و برای رفع مشکل طراحی , پیش تصفیه مناسب توصیه می گردد.

شاخص لجن بین 3 تا 5 شستشوی مکرر (حداکثر 6 ماه یکبار) ممبرانها را می طلبد که در نهایت به کاهش طول عمر ممبرانها منجر می شود.

برتری شاخص SDI نسبت به کدورت

در شاخص SDI کلیه ذرات کوچکتر از 0.45  میکرون اندازه گیری می شود.

نوع , رنگ و حتی حجم ذرات معلق در SDI قابل مشاهده است.

دقت شاخص SDI  بیشتر است.

نوع ذرات معلق جمع شده روی فیلتررا می توان با کمک آزمایشگاه مشخص کرد.

فاکتور گرفتگی فیلتر روشی است که جهت بررسی کارایی فیلتراسیون(میکرون فیلتر,اولترافیلتراسیون,نانوفیلتراسیون وRO) کاربرد دارد.

در صورتی که قبل و بعد از فرآیند فیلتراسیون تغییر در ضریب SDI رخ ندهد فیلتراسیون صورت نمی گیرد.

جهت عملکرد بهینه غشایRO  توصیه می شود آب ورودی به ممبرینRO دارای SDI کتر از 3 باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1398/02/02 | نظرات