فتومتر|کالریمتر|خرید فتومتر|خرید کالریمتر

نورسنج یا فوتومتر یک وسیله برای اندازه‌گیری شدت روشنایی‌ یا خواص اپتیکی محلول‌ها یا سطوح است. همچنین نورسنج‌ها برای اندازه‌گیری کمیت‌های زیر نیز به کار می‌روند:
•  روشنایی
•  چگالی تابش
•  جذب
•  پراکندگی
•  بازتاب
•  قلوئورسانس
•  فسفرسانس
•  تابناکی

تاریخچه فتومتر
قبل از این که عناصر الکترونیکی حساس به نور ساخته شوند، فتومتری توسط تخمین با چشم انجام می شد. شار نوری نسبی یک منبع با یک منبع استاندارد مورد مقایسه قرار می گرفت. فتومتر چنان قرار داده می شود که میزان روشنایی به دست آمده از منبع مورد تحقیق برابر با منبع استاندارد گرفته می شود، به طوری که چشم انسان بتواند میزان روشنایی برابر را مورد قضاوت قرار دهد. شار های نوری نسبی می توانند در قالب کاهش های میزان روشنایی نسبت به جذر معکوس فاصله محاسبه شوند. یک نمونه ی استاندارد از چنین فتومتری از یک قطعه کاغذ با یک لکه روغن روی آن تشکیل شده است که باعث می شود کاغذ اندکی بیشتر شفاف باشد. زمانی که لکه از دو طرف دیده نمی شود، میزان روشنایی دو طرف یکسان است.
اساس کار:
اساس كار فتومترهمانند اسپكتروفتومتر است در فتومتر منوكروماتور،  فيلترها ي شيشه اي رنگي هستند كه بخش اعظم نور را جذب كرده و فقط طول موجهاي محدودي را عبور مي دهند فتومترهاي پيشرفته در حدود 8 فيلتر رنگي دارند  كه معمولا“ شامل طول موج هاي  340،405،492،520،546،578،623 است كه بسته به نوع آزمايش فيلتر مورد نظر را انتخاب مي كنند.

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/13 | نظرات