همایش پتروشیمی 95
اولین همایش علمی پژوهشی "افق‌های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران" برگزار می گردد.

برای یافتن اطلاعات بیشتر در زمینه زمان برگزاری همایش، مدت زمان ارسال مقالات و محورهای همایش می توانید به وب سایت همایش مراجعه کنید.