همه چیز در مورد تست چسبندگی

آخرین ویرایش: 1395/07/26

تجهیزات رنگ و رزین_ تست چسبندگی رنگ (Paint Adhesion testing)

فروشگاه دستگاه های چسپندگی
 
     این روش برای اندازه گیری چسبندگی فیلم رنگ و پوشش روی سطوح فلزی به کار می رود بدین صورت که پس از برش فیلم رنگ و پوشش به وسیله برش دهنده مخصوص روی آن چسب نواری چسبانده و آن را از سطح جدا می کنیم . با مقایسه محل برش با اشکال استاندارد، درجه چسبندگی مشخص می شود.
وسایل مورد استفاده
1 – وسیله برش – تیغ و تیزبر یا هر وسیله برنده تیز و دستگاه برش عرضی
2 – چسب نیمه شفاف نواری – که پهنای آن 25 میلی متر
3 – خط کش فلزی
4 – ذره بین
5 – اشکال استاندارد – که نمایش ظاهری از درجه چسبندگی می باشد.
6 – مداد پاک کن
روش کار
     با توجه به اینکه این دستورالعمل می تواند برای چسبندگی فیلم رنگ روی تجهیزات یا در نمونه آزمایشگاهی به کار رود، بنابراین دو روش برش فیلم رنگ مرسوم می باشد. نوع اول به صورت برش x که بیشتر برای آزمایش چسبندگی در سایت و نوع دوم به صورت برش شطرنجی است که بیشتر برای آزمایش چسبندگی در نمونه آزمایشگاهی روی صفحات مخصوص فلزی به کار می رود.
الف – روش آزمایش چسبندگی به صورت دو خط متقاطع (x)
      این روش بیشتر بر روی تجهیزات رنگ آمیزی شده و همین طور برای فیلم های با ضخامت بالا به کار می رود. برای انجام این آزمایش قسمتی از فیلم رنگ که هیچگونه آلودگی یا ایراد سطحی نداشته باشد را انتخاب کنید . به کمک خط کش و تیغ تیز دو برش متقاطع با طول تقریبی 40 میلی متر که زاویه کوچک بین آنها 30 تا 45 درجه باشد ایجاد کنید ، به طوری که بعد از بار اول اطمینان حاصل شود به سطح فلز رسیده است. سپس وسط یک تکه چسب را به طول 75 میلی متر در محل تقاطع قرار داده و دو طرف آن را به سمت زاویه کوچکتر تقاطع بچسبانید و با پاک کن انتهای مداد روی آن مالش داده تا کاملا به سطح بچسبد . سپس بعد از گذشت 30 ± 90 ثانیه ، چسب را با زاویه 180 درجه در امتداد خودش از روی سطح جدا کرده و مشاهدات خود را با مشخصات استاندارد جدول مقایسه کنید.
توجه : آزمایش فوق را حداقل دوبار انجام دهید و به همراه دفعات آزمایش شرایط محیط، ضخامت فیلم خشک رنگ و شرایط خشک شدن و نوع آماده سازی سطح را گزارش کنید.
دقت قابل قبول
- اگر یک شخص آزمایش را دوبار تکرار کند اختلاف کمتر از یک درجه باید باشد.
-  اگر اشخاص متفاوت آزمایش را انجام دهند، اختلاف تا یک درجه چسبندگی قابل قبول می باشد.

مشخصات ظاهری محل تقاطع درجه چسبندگی
  • هیچگونه اثری از کنده شدن و جدا شدن رنگ مشاهده نمی شود. 5A
  • اثر کنده شدن بسیار جزئی روی برش ها دیده می شود. 4A
  • اثر کنده شدن دندانه ای در امتداد برش به اندازه 6/1 میلی متر در هر طرف برش دیده می شود. 3A
  • اثر کنده شدن دندانه ای در امتداد برش به اندازه 2/3 میلی متر در هر طرف برش دیده می شود.  2A
  • کنده شدن رنگ روی اغلب نواحی برش خورده که چسب روی آن قرار گرفته اتفاق افتاده است. 1A
  • کنده شدن رنگ خارج از نواحی برش خورده اتفاق افتاده است. 0A

ب – روش آزمایش چسبندگی به صورت برش عرضی (کراس کات)

    این روش بیشتر برای آزمایش چسبندگی در آزمایشگاه مرسوم می باشد. بعد از خشک شدن رنگ روی سطح ، به وسیله دستگاه کراس کات دو حرکت به طور عمود بر هم روی قسمتی از سطح که آلودگی نداشته باشد ایجاد نمایید که نتیجه این کار تشکیل یک شبکه روی سطح فیلم است. طول برش هر حرکت حداقل 20 میلی متر قابل قبول می باشد. سپس به کمک برس نرم روی شبکه می کشیم تا مواد اضافی از روی سطح حذف شود. بعد با یک تکه نوار چسب به طول تقریبی 75 میلی متر روی شبکه کشیده و با پاک کن ته مداد روی چسب را مالش می دهیم. سپس بعد از زمان 30 ± 90 ثانیه چسب را با زاویه 180 درجه در امتداد خودش از روی سطح جدا کنید . مشاهدات خود از سطح را با جدول زیر که شامل درجه چسبندگی استاندارد می باشد ، مقایسه نمایید.
نکته1 :
    برای رنگ و پوشش هایی با ضخامت فیلم خشک کمتر از 50میکرون، باید از کراس کات 11 تیغه که فاصله هر تیغه 1 میلی متر است استفاده شود.
    برای رنگ و پوشش هایی با ضخامت خشک بیشتر از 50 میکرون و کمتر از 25 میکرون از کراس کات 6 تیغه که فاصله هر کدام 2 میلی متر است استفاده شود.
    برای ضخامت های بیشتر از 125 میکرون باید روش دو خط متقاطع استفاده شود.
نکته2 :
    بعد از کشیدن کراس کات روی سطح باید سطح فلز در شبکه کاملا مشخص باشد در غیر این صورت عمل برش را در قسمت دیگر صفحه رنگ شده انجام دهید.
دقت کار قابل قبول
- اگر یک شخص آزمایش را دو بار تکرار کند اختلاف کمتر از یک درجه چسبندگی قابل قبول می باشد.
- اگر اشخاص متفاوت آزمایش را انجام دهند اختلاف حداکثر یک درجه قابل قبول است.

توسط : admin | تاریخ : 1395/11/25 | نظرات