اسپکتروفتومتر|خرید اسپکتروفتومتر|قیمت اسپکتروفتومتر|فروش اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر میزان جذب نور یا عبور طول موج های مشخصی از نور،از محلول را اندازه گیری می کند یا به عبارت دیگر میزان نور جذب شده توسط محلول رنگی است که طبق قاعده ی بیر لامبرت میزان جذب نور متناسب با غلظت ماده ی حل شده در محلول است.
قاعده ی بیر لامبرت زمانی صادق است که:
1-نور منتشر شده به محلول تک رنگ باشد
2-غلظت ماده ی حل شده باید در محدوده خطی باشد
     اسپکتروفتومتر ها بر اساس پرتو نوری که به اشکار ساز دستگاه می رسد به دو نوع تک پرتویی و دو پرتویی تقسیم می شوند.در نوع تک پرتویی یک جایگاه برای محلول و بلانک وجود دارد که در این نوع ابتدا محلول بلانک در جایگاه قرار می گیرد و بعد شده اینکه صفر کردیم محلول نمونه در جایگاه قرار می گیرد و طول موج را می خوانیم.ولی در دو پرتویی دو جایگاه مجزا برای محلول و بلانک وجود دارد که در این حالت پرتو تابش شده به طور مجزا از محلول بلانک و نمونه همزمان عبور میکند و ادامه مطلب 

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/07 | نظرات