خرید دستگاه نقطه ذوب|نقطه ذوب|خرید دستگاه نقطه ذوب

برای اندازه گیری نقطه ذوب مواد از دستگاه تعیین نقطه ذوب استفاده می شود ؛ دمایی که در آن نقطه حالت ماده در فشار جوی از جامد به مایع تغییر یابد را نقطه ذوب یک جامد یا به ندرت نام نقطه ی گدازش می گویند. فاز جامد و مایع در نقطه ی ذوب در تعادل قرار دارند. بستگی به فشار، نقطه ذوب مواد فرق می کند و نقطه ذوب معلولا در فشار استاندارد مشخص می گردد. نقطه انجماد یا کریستالی شدن دمایی است که در آن ماده از حالت مایع به جامد تبدیل می شود. نقطه ی انجماد به خاطر توانایی بعضی از موارد برای نشان دادن عمل فوق تبرید بعنوان یکی از خصوصیات ماده در نظر گرفته نمی شود.

توسط : admin | تاریخ : 1398/02/16 | نظرات