کوره|قیمت کوره الکتریکی|خرید و فروش کوره الکتریکی

از این دستگاه برای گرم کردن شدید و سوزاندن کامل مواد و نیـز ذوب کـردن برخـی از فلزات استفاده می شود.

از این دستگاه برای گرم کردن شدید و سوزاندن کامل مواد و نیـز ذوب کـردن برخـی از فلزات استفاده می شود و رایج ترین نوع آن می تواند مواد مختلف را تا حدود °١٢٠٠ C گرم کند که در هنگام کار با این دستگاه باید توجه داشت تا درب آن زیاد باز نماند زیرا در ایـن حالـت حـرارت تولید شده داخل آن به سرعت خارج می شود .

توجه :

دمای قابل تحمل دستگاه کوره در بازه زمانی زیاد (نهایتآ۴ساعت) ۱۰۰۰درجه سانتی گراد می باشد.

ماکزیمم دمای قابل تحمل دستگاه کوره در بازه زمانی کم(نهایتآ ۳۰ دقیقه) ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد می باشدلذا استفاده از این دستگاه در دمای ۱۲۰۰درجه به مدت بیش از ۱۰ دقیقه توصیه نمی شود .

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/04 | نظرات