کلرفیل متر| قیمت کلرفیل متر|خرید کلرفیل متر|سطح سنج برگ

دستگاه کلروفیل متر  جهت اندازه گیری سریع سبزینگی گیاهان یا همان اندازه گیری کلروفیل گیاهان بکار میرود .

گاهی روند رشد گیاهان با چشم  مصلح نمیتوان بررسی نمود با دستگاه کلروفیل متر میتوان از میزان فتوسنتز انجام شده در سطح برگ گیاه بدون آسیب زدن به گیاه رشد گیاهان و روند تبدیل نیتروژن در سطح برگ را اندازه گیری کرد.

توسط : admin | تاریخ : 1398/02/21 | نظرات